Dabur - General Health Product - Worldwide Shipping.
Vishnu Tail (Virhat)
Ships usually within 2 days.

Dabur Vishnu Tail (Virhat)

Dabur Vishnu Tail (Virhat)

For Joints Pain

Dabur Vishnu Tail (Virhat)SocialTwist Tell-a-Friend

Dabur Vishnu Tail (Virhat)

Dabur Vishnu Tail Ayurvedic Medicine Bhaishajya Ratnawali/Vatavyadhi Chikitsa.

Indications of Dabur Vishnu Tail (Vrihat)

 • Joints Pain.
 • Compsition of Dabur Vishnu Tail (Vrihat)

  Each 5ml of Tail is processed with
 • Murhit Til Tail - 5ml
 • Shatavari - 5g
 • Godugdha - 5g
 • Ashvagandha - 0.078g
 • Musta - 0.078g
 • Jivaka - 0.078g
 • Rishabhaka - 0.078g
 • Shati - 0.078g
 • Kakoli - 0.078g
 • Kshir Kakoli - 0.078g
 • Jivanti - 0.078g
 • Yashti - 0.078g
 • Mishreya - 0.078g
 • Devadaru - 0.078g
 • Padamaka - 0.078g
 • Shaileya - 0.078g
 • Jatamansi - 0.078g
 • Sukshmaila - 0.078g
 • Tvak - 0.078g
 • Kushtha - 0.078g
 • Vacha - 0.078g
 • Rakta Chandana - 0.078g
 • Kunkuma - 0.078g
 • Manjishtha - 0.078g
 • Shveta Chandana - 0.078g
 • Renuka - 0.078g
 • Mudgaparni - 0.078g
 • Mashaparni - 0.078g
 • Shallaki - 0.078g
 • Garnthiparni - 0.078g
 • Nakhi 0.078g
 • Jal - Q.S.
 • Dosage of Dabur Vishnu Tail (Vrihat)

 • As directed by the Physician. (For external use only).