Dabur - General Health Products - Worldwide Shipping.
Vishagarbh Tail
Ships usually within 2 days.

Dabur Vishagarbh Tail

Dabur Vishagarbh Tail

For Pain and Swelling in joints

Dabur Vishagarbh TailSocialTwist Tell-a-Friend

Dabur Vishagarbh Tail

Ayurvedic Medicine Yog Chintamani A- 6Vatavyadhi Chikitsa.

Indication of Dabur Vishagarbh Tail

 • Pain and Swelling in joints.
 • Composition of Dabur Vishagarbh Tail

  Each 15 ml of Tail is Processed with
 • Murchhit Til Tail- 5ml
 • Murchhit Eranda Tail - 5ml
 • Murchhit Sarshapa Tail - 5ml.
 • Shuddha - 0.312g
 • Vatsanabha - 0.312g
 • Pushkara - 0.312g
 • Kushtha - 0.312g
 • Vacha - 0.312g
 • Bharangi - 0.312g
 • Shatavari - 0.312g
 • Shunthi - 0.312g
 • Haridra - 0.312g
 • Daruharidra - 0.312g
 • Lasuna - 0.312g
 • Vidanga - 0.312g
 • Devadaru - 0.312g
 • Ashvagandha - 0.312g
 • Ajamoda - 0.312g
 • Maricha - 0.312g
 • Pippali Mool - 0.312g
 • Bala - 0.312g
 • Rasna - 0.312g
 • Prasarani - 0.312g
 • Shigru Tvak - 0.312g
 • Shyonaka Tvak - 0.312g
 • Haritaki - 0.312g
 • Bilva Tvak - 0.312g
 • Guduchi - 0.312g
 • Hapusha - 0.312g
 • Gambhari Tvak - 0.312g
 • Patala Tvak - 0.312g
 • Agnimantha - 0.312g
 • Shalparni - 0.312g
 • Prishniparni - 0.312g
 • Brihati - 0.312g
 • Kantakari - 0.312g
 • Gokshura - 0.312g
 • Nirgundi - 0.312g
 • Mishreya - 0.312g
 • Patha - 0.312g
 • Atmagupta - 0.312g
 • Vishala - 0.312g
 • Shatahva - 0.312g
 • Dhattura Swarasa - 5g
 • Eranda Swarasa - 5g
 • Bhringraja Swarasa - 5g
 • Arka Swaras - 5g
 • Gomaya - 5g
 • Jal - Q.S
 • Dosage of Dabur Vishagarbh Tail

 • As directed by the Physician. (For external use only)
 • Caution of Dabur Vishagarbh Tail

 • Wash the hand with soap after each application.