Dabur - General Health Product - Worldwide Shipping.
Saindhavadi Tail (Virhat)
Ships usually within 2 days.

Dabur Saindhavadi Tail

Dabur Saindhavadi Tail (Virhat)

For Backache and other Arthritic Conditions

Dabur Saindhavadi Tail (Virhat)SocialTwist Tell-a-Friend

Dabur Saindhavadi Tail (Virhat)

Ayurvedic Medicine Bhaishajya Ratnawali/Aamvatdhikar.

Indications for use of Dabur Saindhavadi Tail (Vrihat)

 • Backache and other Arthritic Conditions.
 • Composition of Dabur Saindhavadi Tail (Vrihat)

  Each 10ml Prepared from
 • Murchhit Eranda Tail - 5ml
 • Shatahva - 5.156g
 • Kanji - 10g
 • Godadhi - 10g
 • saindhava Lavana - 0.156g
 • Gajapippali - 0.156g
 • Rasna - 0.156g
 • Yavani - 0.156g
 • Svarjikshar - 0.156g
 • Maricha - 0.156g
 • Kushtha - 0.156g
 • Shunthi - 0.156g
 • Sauvarcala Lavana - 0.156g
 • Vacha - 0.156g
 • Vida Lavana - 0.156g
 • Ajamoda - 0.156g
 • Yashti - 0.156g
 • Shveta Jiraka - 0.156g
 • Pushkara 0.156g
 • Pippali - 0.156g
 • Jal - Q.S.